Terms and Conditions

 1. Algemeen
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 3. Levering
 4. Verplichtingen van de Koper
 5. Reclames en aansprakelijkheid
 6. Bestellingen/communicatie
 7. Vergoeding en betalingen
 8. Overmacht
 9. Persoonsgegevens
 10. Kortingscodes
 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Algemeen

1.1 Identiteit van de ondernemer:
Edge Europe B.V.

Bezoekadres:
EDGE Europe B.V.
Veluwezoom 7
1327 AA, Almere
www.edgehockey.eu
Info@edgehockey.eu

BTW-nummer: NL857970501B01
KvK-nummer: 69693536

Edge Europe B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Edge Europe B.V.
1.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen. Edge Europe B.V. is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen Edge Europe B.V. en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken gelden andere afspraken.
1.4 Eventuele randvoorwaarden gesteld door de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Edge Europe B.V..
1.5 Edge Europe B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te bepalen.
1.6 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid alle overige bepalingen onverlet.
1.7 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt de klant voor het sluiten van de overeenkomst beschikbaar gesteld op https://edgehockey.eu/terms-and-conditions/

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Voor het sluiten van een verkoopovereenkomst met Edge Europe B.V. dient koper de stappen van de site te doorlopen. Koper dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.
2.2 Neem kennis van de algemene voorwaarden, ga akkoord en bestel.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat Edge Europe B.V. het door of namens Koper correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én Edge Europe B.V. de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de koper archiveert Edge Europe B.V. elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.
2.4 De koper is verplicht Edge Europe B.V. te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient koper zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Edge Europe B.V. mede te delen.
2.5 Edge Europe B.V. heeft het recht een koper te weigeren. Omtrent de reden van de weigering is Edge Europe B.V. niet verplicht een verklaring te geven.

3. Levering

3.1 De door Edge Europe B.V.opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Edge Europe B.V. is niet gebonden aan (levering)termijnen, die zich vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.
3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.3 Wanneer de koper aan Edge Europe B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Edge Europe B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij koper aan Edge Europe B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
3.4 Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al hetgeen u op grond van de overeenkomst aan Edge Europe B.V. verschuldigd bent heeft voldaan.
3.5 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de koper over. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of van een door koper gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

4. Verplichtingen van de Koper

4.1 Koper is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan Edge Europe B.V. grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op Edge Europe B.V. rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.
4.2 Koper zal Edge Europe B.V. vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat koper in strijd met Artikel 4.1 handelt.

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper Edge Europe B.V. daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Edge Europe B.V. de keuze de betreffende producten tegen retourenring daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Koper het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Edge Europe B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Koper.
5.4 Voor zover van toepassing zal Edge Europe B.V. garanties van producenten doorleveren aan de Koper.

6. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Edge Europe B.V.dan wel tussen Edge Europe B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Edge Europe B.V., is Edge Europe B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Edge Europe B.V..

7. Vergoeding en betalingen

7.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door koper aan Edge Europe B.V. en mogelijke betalingswijze daarvan staan vermeld op de site. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
7.2 Edge Europe B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefwijzigingen op de website zijn vermeld zal koper bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.
7.3 Koper geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door koper verkozen is.
7.4 Indien koper niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan koper medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Edge Europe B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Edge Europe B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Persoonsgegevens

Edge Europe B.V. zal de door koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen NIET aan derden ter beschikking worden gesteld. De verwerking van de gegevens van koper zal geschieden in overeenstemming met de Nederlandse Wetten Voor Persoonsgegevens.

10. Kortingscodes 

Kortingscodes zijn alleen geldig indien verstrekt door Edge Europe B.V. of een officiële EDGE vertegenwoordiger. Kortingscodes zullen NIET aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien koper gebruikt maakt van een ongeldig verstrekte kortingscode kan de bestelling door Edge Europe B.V. worden geannuleerd.

11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1 Edge Europe B.V. is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de koper een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
11.2 Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van koper is aangevraagd, dan wel koper in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij Koper onder curatele of onder bewind is gesteld.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.